NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Pokud by zájem o umístění v dětské skupině převažoval nad její stávající kapacitou, je MHMP schopen tuto kapacitu rozšířit?
Současné prostory zařízení v Paláci TeTa nabízejí kapacitu 24 míst a pro školním roce 2021/2022 se plánuje otevření dalších dvou dětských skupin, každá s kapacitou 12 míst. Nové skupiny budou v přízemí paláci TeTa, v domě „U Tří zvonků“ a novinkou by mohly být i mikrojesle pro děti od 6 měsíců s kapacitou 4 míst..

2. Plánujete rozčlenit pravidelná a nepravidelná místa (myšlena docházka)?
V obou dětských skupinách budeme dbát na vyváženost a jistou míru stability, tj. každá skupina bude mít pevnou množinu dětí s pravidelnou docházkou a občasně je budou doplňovat děti s nepravidelnou docházkou. I u dětí s nepravidelnou docházkou se budeme snažit o to, aby se vracely do stejné skupiny, k již známé pečující osobě a kolektivu.

3. V případě, že bude větší zájem než kapacita, jaká budou kritéria pro přijetí do DS?

Při splnění všech kritérií pro umístění dítěte (pracovní poměr s MHMP – výkon práce, věk 2 roky, povinné očkování) je další podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování péče o dítě podání přihlášky. Okamžik (datum a čas h:min) podání přihlášky je posledním a rozhodujícím kritériem. Děti budou přijímány postupně a v průběhu celého kalendářního roku až do naplnění kapacity s podmínkou, že Smlouvu nebude možné uzavřít dříve než 3 měsíce před skutečně plánovaným nástupem dítěte do zařízení. To neplatí pro Smlouvu na typ docházky nepravidelná, kde je počet uživatelů neomezený.

4. Budou případně  DS nějak oddělené – např. podle věku, v případě sourozenců společné umístění v jedné DS apod.?
Věková skladba dětí není nikdy dopředu známa. Předpokládáme proto spíše heterogenní skupiny, tj. naší snahou bude vytvoření více dobře fungujících a doplňujících se celků, kde budeme, pokud to bude možné, dosavadní vazby (např. sourozenecké) respektovat.

5. Bude DS zajišťovat také individuální předškolní vzdělávání?

Ano. Pokud rodiče splní zákonné podmínky pro individuální plnění povinného předškolního vzdělávání, budeme v dětské skupině spolupracovat na plnění  vzdělávacího programu, dle doporučení spádové mateřské školy, daného Rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ. Předškoláky bude možné umisťovat do dětské skupiny i v režimu nepravidelného typu docházky, a to až do dne nástupu do základní školy.

6. Bude možné dát dítě do DS, když budu na RD, nebo se musím vrátit do zaměstnání?

Umístění dítěte v dětské skupině je podmíněno výkonem práce. Pokud jste na RD, není proto možné např. starší dítě do dětské skupiny přihlásit a umisťovat.  V případě zkráceného pracovního úvazku je možné dítě do dětské skupiny umisťovat pouze po dobu výkonu pracovního úvazku.

7. Nakolik jste vázáni na projektové peníze, co bude, až současný projekt v roce 2022 skončí?

Získání dotace není podmínkou pro zajištění provozu dětských skupiny a ani ukončení projektu nebude mít na provoz vliv. V rámci OP PPR byly 18. 10. 2021 podány dvě nové žádosti na dotace z EU (pro Dětskou skupinu Zvonek a Dětskou skupinu Klíček) s trváním do 30. 9. 2023. S novelou Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (od 1. 10. 2021) je nově možné od 1. 1. 2022 žádat o příspěvek ze státního rozpočtu na provoz a na stravu. O tento příspěvek budeme žádat v okamžiku ukončení projektů EU.

8. Mám čtyřměsíční dvojčata a to, jestli budou děti přijaty do DS, bude mít vliv na to, zda se vrátím do zaměstnání nebo budu žádat o prodloužení RD.

Budoucí obsazenost dětských skupin není možné předjímat. S vidinou plánovaného otevření nových dvou dětských skupiny (každá s kapacitou 12 míst), kam bude možné umisťovat děti již od 1 roku a s otevření malé dětské skupiny pro 4 děti již od 6 měsíců, je pravděpodobnost umístění vysoká. Doporučujeme průběžně komunikovat vývoj obsazenosti a otevření nových skupin s vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, např. telefonicky.

9. Bude se moci dítě během dne vrátit do DS – např. při návštěvě lékaře?

Ano, na daný den bude domluven odlišný čas příchodu, nebo odchodu dítěte do a ze skupiny, tj. i případný návrat, dle potřeb rodiče. Dítě tak např. bude ve skupině do 10,00 hodin a vrátí se na odpoledne, předem se s personálem domluví pozdější oběd apod.

10. Mám podávat přihlášku již nyní, i když budu mít zájem o umístění dítěte později?

Ne. Přihlášky bude možné podávat kdykoli v průběhu roku, a to v návaznosti na plánované závazné umístění dítěte do skupiny. Smlouva na základě přihlášky nebude uzavřena dříve, než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte a stejně tak Přihlášku je možné podat nejdříve 3 měsíce před plánovaným datem nástupu dítěte do dětské skupiny.

11. Dítě navštěvuje školku, ale v některé dny chodí na rehabilitace. Mohu dávat v těchto dnech dítě do DS? (jedná se o předškoláka).

Ano. Bude se jednat o nepravidelný typ docházky, který bude možné si s časovým předstihem zarezervovat až na 40 dnů dopředu. Umisťování dítěte do skupiny bude možné do dne jeho nástupu do základní školy. Nezapomeňte předškoláka v průběhu školního roku na tyto dny řádně omluvit ve spádové mateřské škole, doporučuje se písemně.

12. Bude ve smlouvě uvedeno, jestli se jedná o pravidelnou / nepravidelnou docházku? Co když se mi situace změní?

Ano, ve smlouvě bude uveden typ docházky. V případě změny vyvolané ze strany příjemce služby odlišnou potřebou (změna situace v rodině apod.), bude sepsán dodatek ke smlouvě o změně typu docházky. Důvodem je skutečnost, že smlouvy jsou předmětem kontroly. Při změně je nezbytné si uvědomit, že u nepravidelné docházky je umístění dítěte možné pouze v případě volné kapacity.