Projekt EU – DS Zvonek | Dětské skupiny

Projekt EU – DS Zvonek

Projekt „Dětská skupina Zvonek II - provoz“

Operační program Praha - pól růstu, Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Prioritní osa: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618

Trvání projektu 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022;

Manažer projektu: Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců

Odpovědná osoba: Ing. Petra Dederová, ředitelka odboru personálního

 

Projekt „Dětská skupina Zvonek II - provoz“ je navazujícím projektem, který spolufinancuje provoz dětské skupiny. Projekt reaguje na poptávku rodičů - zaměstnanců MHMP po funkčním firemním zařízení, které poskytuje péči o děti do 3 let, resp. v předškolním věku. Důvodem je nedostatek běžných zařízení předškolní péče na území hl. m. Prahy (nedostatečná provozní doba a vysoká cena). Nedostatek zařízení vede např. k nucenému prodlužování rodičovské dovolené, u pracujících rodičů ztěžuje sladění rodinného a pracovního života.

Cílem projektu „Dětská skupina Zvonek II - provoz“ je zajistit pro rodiče zaměstnané na MHMP bezpečnou a kvalitní péči o jejich děti a zajistit jim uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem je podpora nejméně 15 rodičů, pro které vznikla 1 dětská skupina poskytující péče o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst. Počet zapsaných dětí může být vyšší, než je kapacita zařízení, sleduje se počet dětí v časovém okamžiku (půlden) jež nesmí překročit kapacitu zařízení.